Aplinkosauga

Aplinkos apsaugos politika

„Prochemas Group“ yra įsipareigojusi teikti kokybiškas paslaugas ir kartu užtikrinti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo vietas savo darbuotojams, taip pat kiek galima labiau sumažinti galimą poveikį aplinkai. Savo veiklą vykdome laikydamiesi visų atitinkamų aplinkos apsaugos įstatymų ir visose savo veiklos srityse taikome taršos prevencijos politiką ir tinkamiausią aplinkos apsaugos praktiką.

Mūsų įsipareigojimai:

 • Prieš priimdami sprendimus ir vykdydami veiklą atsižvelgiame į pavojus ir poveikį aplinkai.
 • Šviečiame savo darbuotojus aplinkos apsaugos klausimais ir skatiname juos dirbti saugant aplinką.
 • Rengiame, mokome ir informuojame savo darbuotojus apie aplinkos apsaugos problemas, kurios gali turėti įtakos jų darbui.
 • Mažiname atliekas pakartotinai naudodami medžiagas ir jas perdirbdami, taip pat perkame perdirbtus arba atnaujintus produktus ir medžiagas, jeigu tokios alternatyvos yra įmanomos, ekonomiškos ir tinkamos.
 • Savo patalpose skatiname efektyviai naudoti medžiagas ir išteklius, pavyzdžiui, vandenį, elektrą, žaliavas ir kitus išteklius, ypač neatsinaujinančius.
 • Vengiame nereikalingai naudoti pavojingus produktus ir medžiagas, jeigu įmanoma, keičiame juos kitais produktais ir medžiagomis. Jei tokios medžiagos naudojamos, laikomos ir šalinamos, imamės visų reikiamų priemonių, kad nebūtų žalos žmonių sveikatai ir aplinkai.
 • Kiek įmanoma mažiname išmetamas nuodingas medžiagas, jas surenkame ir jų ir energijos šaltinio atžvilgiu numatytų reikalavimų.
 • Perkame ir naudojame aplinką tausojančius produktus.
 • Plėtojame ir palaikome avarijų ir išsiliejimo likvidavimo programas, jeigu jų reikalauja įstatymas arba yra didelis pavojus sveikatai, saugai ar aplinkai.
 • Klientus, užsakovus ir visuomenę informuojame apie savo įsipareigojimus aplinkos apsaugos srityje bei skatiname juos prisidėti.
 • Nuolat stengiamės tobulinti aplinkosauginį veiksmingumą ir kaip galima labiau mažinti socialinį poveikį bei veiklos sukeliamą žalą. To siekiame nuolat peržiūrėdami savo aplinkos apsaugos politiką ir įvertindami esamas ir planuojamas veiklas. Tiekėjus taip pat skatiname vadovautis panašiais principais.

„PROCHEMAS“ RENKASI „ŽALIĄJĮ KELIĄ“